تبلیغات
Prince News - شاهزاده اخبار - سلامتیش...

سلامتیش...

سَلامـــتی روزی کــــه ؛

به بابـــام بِگــَن، غمِ آخـَــرتون بـــاشه...

دختـَـــرخوبی بود...

سَــــلامتی روزی کــه...

بخـــاطرم مَطلَـــب بـــذاری...!

ولـــی نبـــاشَم لـــایک کُنـــم

سَــلـــامتـــی روزی کـــه...

صِـــدام کنــی نَتــونم جـــواب بِــدم...

سَلـــامتی روزی کـــه...

پـــی اِم بِهِـــم بِـــدی...

وَلـــی دیگـــه خونـــده نَشــه...

سَـــلـــامَتـــی روزی کـــه...

دِلِـــت واســه قَــهرام تَــنگ بِشــه...

واسه خَـــنده هام...

واســـه اَخمــام...

واسه مَســخره بازیـــام...

شوخی هام..

تیکه کلامام...

ولی دیگه نیستم.

سَـــلامتی روزی کـــه...

تو میـــای سرمَـــزارمُ ... من خـــ ـــاک شُـــدم...

موضوع: گفته ها و جملات زیبا،
ادامه مطلب
[ سه شنبه 19 خرداد 1394 ] [ 09:48 ق.ظ ] [ گلسا ]