تبلیغات
Prince News - شاهزاده اخبار - من ووو دنیایه دخترونم

من ووو دنیایه دخترونم

یِـــ دُخترم

رُژ!؟

عــــــــآآآشِقِشَــــــــم❤

لَـــــــوآششششَک؟!

وآآآآی❤

کـــــــآکـــــآعـو؟!

دیـــــــــــــــوونَشَــــــــمـ❤

بَسـتَـــــنـی؟!

وآآآآی نَگـو ❤

عــــــآشِق؟!

هَــــسَم❤

تیـــــریپَم؟!

تـو شَرآیِطِ مُخـتَلِف مُخـتَلِف❤

لَـجبآز؟!

اوووفــــ❤

خُـــــوشگِــــــل؟!

اونی کِ بخــــــآد 100% میخـــــآد❤

رو عَـــــصـآب؟!

شَــــــــــدیییییـد❤


اِعـتِمـآد بِ نَفـس؟!

نَ مِثـِـه بَضــــــیآ

فــــــوتـبآل؟!

هَـر تیـمـی کِ بِبَـره❤

اِحـسآسآتـی؟!

بِســــــیآر❤

گِـریِـه؟!

هَـمیشه اَمـآ بیشتَر وآسِه چیـزآیی کِ بَرآم مُهِمَن❤

بــــــآرون؟!

عــــــآشِــــقِشَـمممـ❤

رَعـدُ بَرق؟!

بیــــــــزآرم✖

شِـــــــیطــــــــونـی وُ دیــــــــوونِه بآزی؟!

بِ طُـورِ مُـدآوِم❤

حَـسـودی؟!

نِـسبَت بِ کَـسی کِ وآسَم مُهِمِه❤

مَـنَـــــمُو دُنیــــــــــآی دُخـتَرونَـــــم

مَـنَـــــمُو اَشـــــــکـآیی کِ اَزَشــــــــــون خِجــــــــآلَت نمیــــــــکِشَم

مَنُـــــــــــــــــــو عَـروسَـکـآم❤

دخدرا کامنت واجب

موضوع: دخترانه،
ادامه مطلب
[ یکشنبه 14 تیر 1394 ] [ 07:08 ب.ظ ] [ گلسا ]